vattenstämpel

KOL Skriv ut

Prevention

Rökstopp är fundamentalt och den viktigaste enskilda åtgärden, eftersom det tillsammans med fysisk aktivitet är den enda faktorn som visat på förlängd överlevnad. Erbjud stöd med tobaksavvänjningssköterska och läkemedel. Tobak

Vaccination:

 • Vaccination mot influensa (Ska vara länk till Smittskydds pm) årligen
 • Vaccination mot pneumokocker. Vid frekventa exacerbationer kan tilläggsvaccination med Prevenar övervägas.

Behandling KOL

Behandlingen syftar till att

 • lindra symtom
 • förbättra lungfunktionen
 • förbättra livskvalitet
 • förebygga exacerbationer
 • förhindra sjukdomsprogress
 • minska dödligheten

 

Icke farmakologisk behandling

 • rökstopp (viktigaste åtgärden!)
 • patientutbildning för kunskap om sjukdom och egenvård
 • fysisk aktivitet och träning. Se nedan under Rehabilitering
 • god nutrition
 • infektionsprofylax (inklusive vaccinering)
 • behandling av samsjuklighet
 • operativ behandling i undantagsfall (specialistfall)

 

Varje KOL-patient bör erbjudas en skriftlig behandlingsplan.