vattenstämpel

Hjärtfunktion Skriv ut

Rytmmonitorering med telemetri bör genomföras på patienter med ischemisk stroke och TIA. Varaktighet av övervakningen bör vara minst 12-24 timmar.

Se också avsnitt Primärprevention förmaksflimmer för en adekvat riskvärdering och bedömning av patientens lämplighet för behandling med antikoagulantia.

Ekokardiografi bör göras i de fall där det finns misstanke om kardiell emboli som orsak till ischemisk stroke och då resultatet kan ha terapeutiska effekter.
Patienter med hjärninfarkter i flera kärlområden, tidigare hjärtinfarkt eller då EKG visar genomgången hjärtinfarkt, akut hjärtinfarkt, klinisk hjärtsvikt eller misstanke om klaffsjukdom och patienter (speciellt yngre <60 år) utan känd orsak till hjärninfarkt bör prioriteras för ekokardiografi.

EKG-förändringar och hjärtarytmier ses ofta vid akut stroke. ST-förändringar, QT-tidförlängning, T-vågsinversion och prominenta U vågor kan förekomma utan närvaro av några tecken på hjärtsjukdom. Den vanligaste arytmin är förmaksflimmer. Livshotande arytmier är sällsynta, men arytmier kan påverka blodtrycket och försämra den cerebrala cirkulationen, och initialt bör därför hjärtrytmen kontrolleras. Paroxysmalt förmaksflimmer kan diagnostiserats under telemetriövervakningen.

Hjärtsjukdom kan orsaka akut ischemisk stroke, pga. embolisering från hjärtat. Förmaksflimmer med tromber i vänster förmak är den vanligaste orsaken till hjärt-emboli, men också akut hjärtinfarkt med mural trombos, endokardit eller mekanisk hjärtklaff kan ge upphov till hjärnemboli.

EKG och mätning av hjärtinfarktmarkörer är användbara för patienter med ischemisk stroke eller TIA för att upptäcka arytmier eller akut kranskärlssjukdom.

Transtorakal ekokardiografi (TTE) kan upptäcka eventuell hjärtembolikälla. Transesofagal ekokardiografi (TEE) ger bättre information än TTE i de fall där det finns särskild anledning att misstänka hjärtembolikälla som hos yngre patienter för att upptäcka öppetstående foramen ovale (PFO), förmaksseptum-aneurysm, eller emboli från mekanisk hjärtklaff. TEE kan ofta upptäcka aterosklerotiska plack i aortabågen, men det är ännu oklart om detta resultat bör leda till ändringar i den antitrombotiska behandlingen. Patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer bör i princip ges antikoagulation och ekokardiografi brukar inte ge ytterligare information som ändrar detta.