vattenstämpel

SJUKDOMSTILLSTÅND Skriv ut

De mest sköra äldre är ofta olika varandra avseende sjukdomsbörda, symtom och funktionsförmåga även om de kan ha samma kroniska sjukdomar. De har behov av en individanpassad vård och omsorg med hänsyn tagen till den äldre människans känslighet.

Undernäring är starkt kopplat till multisjuklighet och ökar risken för läkemedelsbiverkningar, trycksår, infektioner och andra vårdskador.

Bristande följsamhet till ordinerad behandling är en vanlig orsak att sköra äldre slutenvårdas i onödan. I mer än hälften av fallen beror det på att personen själv väljer att inte följa behandlingen. Många gånger på grund av låg hälsokunskap och att informationen varit bristfällig.