vattenstämpel

Kognitiv svikt- demens Skriv ut

Behandling av högt blodtryck i medelåldern,  fysisk aktvitet och mental stimulering är förbyggande åtgärder mot utvecklande av demenssjukdom.

Det är viktigt att få en demensdiagnos tidigt för att kunna få rätt insatser i det dagliga livet och ev läkemedelsbehandling.

Varje hälsocentral har en demenssjuksköterska som tillsammans med läkaren utreder om personen har en demenssjukdom. Även andra yrkeskategorier deltar vid behov i utredningen. De flesta kommuner har demenssjuksköterskor som samarbetar med hälsocentralerna.

Vid demensteamen på medicinkliniken, Västerviks sjukhus och geriatriska kliniken, länssjukhuset i Kalmar görs utredningar när  det gäller yngre personer samt när det är svårt att ställa en demensdiagnos.