vattenstämpel

Bättre liv mest sköra äldre Skriv ut

I länet finns en samordnande äldregrupp under länsgemensam ledning i samverkan. Denna grupp bildades utifrån de positiva erfarenheterna med en samlad äldrgrupp i länet i den statliga satsningen 2011-2014. I gruppen ingår representanter från länets kommuner och landstinget.

Strategi och handlingsplanen 2019-2020 Bättre liv för mest sköra äldre i Kalmar län är beslutad i länsgemensam ledning i samverkan och beskriver arbetet för kommande år.

Arbetet kommer även i fortsättningen ha fokus på god vård i livets slut, preventivt arbete, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling samt sammanhållen vård och omsorg. Det som lyfts fram mer tydligt är medborgarnas hälsa och livskvalitet samt betydelsen av rehabilitering.

Fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP) är viktigt för att den äldre ska känna trygghet.

 

 

Relaterad information